Jdi na obsah Jdi na menu
 


DUM

Ukázka 1. sady DUMů pro 1. a 2. ročník

Čj - 2.roč.  zde

Čj - věta  zde

Čj. rod podst. jmen zde

Čj. podst. jm.  zde

Čj podst. jm. zde

Čj podst. jm. číslo zde

Čj párové souhl. zde

Čj rod muž. životnost zde

Čj vlastní jména

Čj. Vlastní jména 2

Čj slovo

Čj hlásky

Čj tvrdé souhlásky

Čj měkké souhlásky

Čj měkké a tvrdé souhl

Čj opakování

Čj Slovní druhy

Čj Opakování

Čj slovní druhy 2

Čj věty

 Kontaktní osoba pro DUM : Olga Žalmanová, tel: 373313123

Seznam dalších sad DUMů, které jsou ve škole k dispozici:

2. sada - A N G L I C K Ý   J A Z Y K

5. roč. –               to be + přivlastňovací zájména

                               Sloveso být

                               Hodiny

                       Opakování -  procvičení seznamovacích rozhovorů. Dalším úkolem je přiřazování vhodných odpovědí k otázkám. V pracovním listu žáci sestavují vlastní rozhovor a dramatizují ho.

 

 

4. roč. –          název měsíců

 Čísla 20 – 100 žáci seznamují se správnou výslovností i psanou podobou číslovek od 20 do 100. První část programu je výkladová - žáci si z ní mohou udělat přehledné poznámky do sešitu. Ve druhé části již žáci látku aktivně procvičují. Cvičení mohou opět také zapisovat do sešitu.

 

 

2.- 3.roč.-       

 čísla a barvy  

           "What´s this?" a "This is a ..." Žáci si opakují názvy domácích živočichů a barev

           Pets

           Face

           Body  

food    

wild animals

colours

shapes

čísla 1 – 12

plural

 

 

3. sada-  Č E S K Ý   J A Z Y K

 

1. – 10.                  Vyjmenovaná slova – seznámení, výklad

11. – 20.               Vyjmenovaná slova – opakování a procvičování

              

               4 sada - Č E S K Ý   J A Z Y K - čtenářská dovednost

 

1. Dopis - náležitosti dopisu. Po přečtení dopisu žáci pracují s textem, vyhledávají v něm vlastní jména ženská a mužská, rozlišují slova spisovná a nespisovná, vyhledávají přirovnání.

2. Zvířátka - ukázky klasických děl české dětské literatury. Hrdiny těchto ukázek jsou zvířátka. Text je doplněn o ukázky ilustrací z knihy, ze které je úryvek čerpán. Žáci čtou krátké úryvky textu, vypisují názvy zvířátek, odpovídají na otázky, které prověřují jejich porozumění textu a nakonec dokončují věty.

3. Kamarádi - samostatná práce žáků s textem. Po přečtení textu plní žáci různé úkoly – dokončují příběh, vyhledávají vlastní jména, vysvětlují, čím si jeden z hrdinů vysloužil svou přezdívku atd. a nakonec odpovídají na otázky, které prověřují jejich porozumění textu.

4.  ŘÍKADLA -  samotná práce s textem. Seznamuje žáky s říkadly Josefa Lady. Text je doplněn jednoduchými úkoly, které prověřují porozumění textu.

5. ŽIVOČICHOVÉ - samostatná práci s textem. Žáci si čtou text o určitém živočichovi, analyzují informace, na základě kterých ke každému odstavci přiřazují název zvířete a jeho obrázek. Nakonec ještě odpovídají na otázky, které prověřují porozumění textu a dále pracují s informace – např. třídí živočichy vyskytující se v textu na ty, kteří žijí u nás a na ty, kteří žijí v jiných částech světa.

6.  SV. MARTIN 2 - Seznámení žáků s již zapomenutými českými tradicemi. Je doplněn o otázky, které prověřují porozumění textu. V jiných úkolech žáci kreslí obrázky podle informací, které získali v textu.

7. SV. MARTIN 5 - Seznámení žáků s legendou o svatém Martinovi a se starou svatomartinskou tradicí. Text je doplněn otázkami, které prověřují porozumění textu. V závěru materiálu se žáci také seznamují s termínem pranostika a s pranostikami, které se vážou k období kolem sv. Martina. /5. roč./

8. ZIMA- seznamuje žáky s tím, jak prožívali lidé zimu dříve, co dělaly v zimě děti, čím se zabývali dospělí. Text je doplněn obrázky Jiřího Trnky a úkoly, které prověřují porozumění textu

9. ADVENT 2 - co je advent a jak ho lidé dříve prožívali. Zároveň se v textu žáci seznamují s méně známými postavami adventu – např. Lucky, Perchta atd. Text je doplněn o úkoly (odpovědi na otázky, kreslení podle informací z textu), které prověřují porozumění textu.

10.ADVENT 5- co je advent a jak ho lidé dříve prožívali. Zároveň se v textu žáci seznamují s méně známými postavami adventu – např. Lucky, Perchta atd. Text je doplněn o úkoly (odpovědi na otázky, kreslení podle informací z textu), které prověřují porozumění textu.

11.VÁNOCE 2 - seznamuje žáky se starými vánočními tradicemi. Žáci mají možnost porovnat tradice, které dodržujeme dnes a ty, které byly dodržovány před dávnými časy.  Úkoly u jednotlivých odstavců prověřují porozumění textu.

12. VÁNOCE 5 - seznamuje žáky se starými vánočními tradicemi. Žáci mají možnost porovnat tradice, které dodržujeme dnes a ty, které byly dodržovány před dávnými časy.  Úkoly u jednotlivých odstavců prověřují porozumění textu.

13. MASOPUST - seznamuje žáky se starými tradicemi – tentokrát s těmi týkajícími se masopustu. Text je doplněn úkoly, které prověřují porozumění textu – žáci buď odpovídají na otázky, nebo kreslí obrázky podle informací z textu. V druhé části textu se žáci seznamují a pracují s únorovými pranostikami.

14. MORANA 2 - seznamuje žáky se starými českými tradicemi – blíže pak s tradicí vynášení Morany. Žáci si prostřednictvím textu dělají představu o tom, jak prožívaly jaro děti v dřívějších dobách. Text je doplněn o úkoly, které prověřují porozumění textu. Žáci se v tomto materiálu seznamují s ukázkami lidové slovesnosti – básní a pranostikami.

15. MORANA 4 - seznamuje žáky se starými českými tradicemi – blíže pak s tradicí vynášení Morany. Žáci si prostřednictvím textu dělají představu o tom, jak prožívaly jaro děti v dřívějších dobách. Text je doplněn o úkoly, které prověřují porozumění textu. Žáci se v tomto materiálu seznamují s ukázkami lidové slovesnosti – básní a pranostikami.

16. VELIKONOCE - Žáci se v textu seznamují s tím, jaké lidé dříve dodržovali před Velikonocemi a o Velikonocích tradice, vyhledávají informace v textu, seznamují se s názvy dnů, které Velikonocům předcházely.

17. KONEC LÉTA - Text seznamuje žáky s tím, jak lidé prožívali období konce léta a jaké tradice se k tomuto období vážou. Text je doplněn úkoly, které prověřují porozumění textu. V závěru textu jsou uvedeny srpnové pranostiky.

18. KŘEMÍLEK 3 - zdokonalování čtenářské gramotnosti. Text příběhu je doplněn úkoly, které prověří porozumění textu. Jednou z aktivit, které se pojí s textem, je sestavení osnovy příběhu a následně volná interpretace příběhu.

19. VÁNOCE V EVROPĚ - Žáci se zde seznamují s tím, jak se slaví Vánoce v jiných evropských zemích. Za textem je připravena tabulka, do které žáci vpisují získané informace týkající se toho, jaké pokrmy jsou v dané zemi tradičními vánočními a které postavy nosí dětem dárky. Nakonec vpisují název země do slepé mapy Evropy.

20. POSTAVY Z ADVENTU - Text seznamuje žáky se starými českými tradicemi – konkrétně je seznamuje s postavami adventu, o kterých se dnes již téměř neví.  V závěrečném úkolu žáci přiřazují svátky jednotlivých postav k určitým dnům v kalendáři.

 

        5. sada - matematika 3 - 5. ročník

 

1.  Šifra 1 - procvičení písemného sčítání, odčítání a násobení, převodů jednotek délky. Součástí je i slovní úloha.

2.  Šifra 2

3. 0 – 100 – zavedení numerace do 100

4. Šifra 3 - k procvičení převodů jednotek hmotnosti. Součástí je také slovní úloha, která je rovněž zaměřena na jednotky hmotnosti.

5. Šifra 4 - procvičení římských číslic, řešení rovnic, převodů jednotek času. Součástí je také zeměpisně a historicky zaměřená slovní úloha.

6.Vánoce - vánočně laděný – jsou zde příklady na sčítání a odčítání do 100, úkoly na měření délky a zaokrouhlování na celé desítky.

7. Vánoce - příklady na dělení mimo obor násobilky, slovní úlohy (porovnávání čísel, písemné sčítání a zaokrouhlování na celé tisíce) a úkol na dokreslování (dělení mimo obor násobilky).

8. Vánoce - příklady na písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení a tři slovní úlohy (převody jednotek délky, hmotnosti a času).

9. Propojení geometrie a příkladů na sčítání do 20 a porovnávání čísel.

10. Šifra 5 : Pátý díl série „šifra“. Materiál je určen k procvičení písemného dělení dvojciferným činitelem. Žáci jednak počítají klasické příklady a jejich výsledky vybarvují v tabulce – získají tím číslo do šifry, jednak řeší slovní úlohy.

11. Šifra 6: Materiál je určen k procvičení převodů jednotek obsahu. V rámci jednoho z úkolů například žáci zjišťují povrch ČR a jejích sousedních států v km2. Součástí materiálu je i několik slovních úloh.

12. Desetinné číslo a desetinné zlomky - vyvození

13. Násobení – vyvození

14. procvičení spojů násobení čísly 0,1,2,3,4,5. Nejprve žák pracuje pouze s jednou sadou (lze barevně odlišit tiskem na barevný papír – každá sada může mít jinou barvu), postupně se sady přidávají. Velké karty používá učitel – ukazuje žákům příklady. Malé kartičky s výsledky jsou určené pro žáky, ti je pokládají do prázdné tabulky poté, co jim učitel ukáže příklad. Pokud žák neví výsledek, okénko může vynechat.

15. Šifra 7 : procvičení zápisu, porovnávání, písemného sčítání a odčítání desetinných čísel. Součástí je i slovní úloha zaměřená zejména na převody jednotek hmotnosti.

16. Zavedení dělení

17. Zlomky a jejich zavedení

18. Šifra 8 : procvičení početních úkonů (sčítání, odčítání, násobení a dělení) s desetinnými čísly a doplňování číselných řad. Součástí je i slovní úloha.

19. trojúhelník

20. kružnice

 

6. sada - matematika 1. a 2. ročník

 

1. Přímka, bod

2. Procvičování násobilky

3. Jednotky délky

4.  Měříme

5.  Násobilka

6.  Nakupujeme

7.  Sčítání s přechodem do 100

8.  Násobilka – opakování

9.  Slovní úlohy

10. Porovnávání čísel do 5

11. Bod

12. Sčítání do 20

13. Slovní úlohy – 1. roč.

14. Počítání do 100

15. Porovnávání velikostí

16. Čísla 0 – 10

17. Slovní úlohy – 2. roč.

18. Slovní úlohy – 1. roč.

19. Sčítání do 10

20. Sčítání a odčítání do 10