Jdi na obsah Jdi na menu
 


obrazek-08.jpg

 

 Kvákův barevný podzim

 

tématický blok   Kvák jde do školky“

Charakteristika – seznámení s postavou žabáka Kváka, seznámení s prostředím školy a jejího okolí, posilování vztahů mezi dětmi, učitelkami a rodiči, společné vytváření pravidel soužití v MŠ.

dílčí vzdělávací cíle :

Dítě a jeho tělo  - osvojení si dovedností důležitých v podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody a pohody okolního prostředí

Dítě a psychika – rozvoj komunikativních dovedností

Dítě a ten druhý – rozvoj prosociálního chování ve vztahu k druhému

Dítě a společnost – rozvoj základních kulturně – společenských postojů

Dítě a svět – osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

Podtémata( projekty) – stručná charakteristika:

Všichni jsme  kamarádi – seznámení nově příchozích dětí s kolektivem, představení nového kamaráda – žabáka Kváka, rozhovory o prázdninách, výtvarné vyjádření pocitů dětí, společné tvoření pravidel.

Naše třída – seznámení s prostředím třídy, tělocvičny, s hračkami, umývárnou a toaletou,šatnou, poznávání značek dětí…Společné hry na posílení sounáležitosti s kolektivem.

Už znáš celou školku ? – seznamování s okolím školky ( zahrada, lesy) prohlubování znalostí jmen kamarádů a zaměstnanců školy, postupná adaptace na prostředí MŠ.

 

tématický blok                    Kvákova sklizeň“

Charakteristika – poznávání různých podzimních plodů, rozlišování lesních stromů, sběr a výtvarné využití přírodnin, rozlišování s pomocí všech smyslů – chuť, zrak, čich a hmat.

dílčí vzdělávací cíle :

Dítě a jeho tělo  - rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky

Dítě a psychika – osvojení si některých poznatků z oblasti přírody

Dítě a ten druhý – rozvoj kooperativních dovedností

Dítě a společnost – vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

Dítě a svět – pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou chránit, ale také ničit

Podtémata( projekty) – stručná charakteristika:

Co vyrostlo na zahrádce – poznávání, ochutnávání , pojmenování všeho co podzimní zahrádka nabízí. Výtvarné zpracování námětů ovoce, zelenina.

Co najdeme v lese – vycházky do lesů kolem Nečtin, sběr plodů a listů, vzájemná spolupráce při vytváření přírodních koláží a  staveb z přírodnin, poznávání stromů, jejich rozlišování na jehličnaté a listnaté.

Hrajeme si s přírodou – osvojování si nových poznatků z oblasti živé i neživé přírody, různé pokusy, při kterých se děti seznámí  s některými vlastnostmi přírodnin

tématický blok              „Svátek žabáka Kváka“

Charakteristika – společné prožívání oslav svátků a narozenin,nacvičování vystoupení pro seniory, rozvoj pozorovacích schopností při pobytu venku,spolupráce při různých činnostech.

dílčí vzdělávací cíle :

Dítě a jeho tělo  - vytváření zdravých životních návyků a postojů

Dítě a psychika – rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností

Dítě a ten druhý – vést děti k dodržování dohodnutých a pochopených pravidel soužití v MŠ

Dítě a společnost – seznamování dětí se světem lidí,kultury a umění

Dítě a svět – seznamování dětí s místem a prostředím ve kterém žije

Podtémata( projekty) – stručná charakteristika:

Draci a počasí – radostné prožívání podzimních dnů, společné pouštění draků, vedení dětí k pochopení souvislostí mezi počasím a ročním obdobím, tvoření draků a podzimních obrázků

Hrajeme divadlo – dramatizace pohádky na téma podzim a Kvák, hry s maňásky, tvoření kulis, převlékání do kostýmů, radostné prožívání společných chvil v MŠ, využití říkadel a jednotlivých básniček k rozvoji grafomotorických dovedností

Popřejeme babičkám a dědečkům – nácviky na vystoupení, nácvik nových básní a písní, tancování při hudbě, rytmizace, tvoření dárků, upevňování vzájemných vztahů mezi dětmi, rodiči a prarodiči

 

 

 

pokračování